OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

RTG Media united s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky (OP) upravují podmínky nákupu zboží od společnosti RTG Media united s.r.o., IČO: 07257791, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (Provozovatel) na jejím Eshopu.

  2. Provozovatel podniká v oblasti potisku textilu a dalších materiálů, a svým Zákazníkům umožňuje nakoupit určité zboží, které již Provozovatel nabízí na e-shopu, nebo které Provozovatel vyrobí dle objednávky Zákazníka (Zboží). Prezentace Zboží v Eshopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový katalog, který je pouhou výzvou k tomu, aby Zákazník zadal závaznou objednávku Zboží. Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

  3. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na Eshopu objedná Zboží. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, uplatní se na něj zvláštní pravidla uvedená v článku 4 těchto OP.

  4. Zákazníci si mohou potisk objednat na webových stránkách potiskhrave.cz a rtgmedia.cz (každá samostatně i obě společně dále Eshop). Tyto OP se týkají výhradně nákupu zboží na Eshopu.

  5. OP představují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) nedílnou součást kupní smlouvy (Smlouva) uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem

 2. Uzavření Smlouvy

  1. Koupě Zboží vystaveného na Eshopu. Pokud má Zákazník zájem objednat si Zboží, které je prezentováno na Eshopu (tedy jde již o potisknuté Zboží, které není specificky upraveno dle přání Zákazníka) probíhá objednání Zboží následujícím způsobem:

   1. Zákazník v Eshopu označí vybrané Zboží, vyplní pravdivé údaje do objednávkového formuláře, zvolí z nabídky způsob dodání a platby a objednávku odešle (Objednávka). Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně upravit údaje v Objednávce. Po obdržení Objednávky Provozovatel e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem Objednávku obratem potvrdí, čímž je uzavřena Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

   2. Vyjde-li po uzavření Smlouvy najevo, že objednané Zboží není výjimečně k dispozici, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník neprodleně informován a peněžní prostředky přijaté od Zákazníka – pokud již byly poskytnuty Provozovateli – jsou Zákazníkovi vráceny nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od Smlouvy Provozovatelem. Vrácení peněžních prostředků Zákazníkovi probíhá obdobným způsobem vymezeným v článku 4.8 těchto OP.

  2. Poptávka k výrobě Zboží. Pokud má Zákazník zájem objednat si Zboží, které bude specificky upraveno dle přání Zákazníka, probíhá objednání Zboží následujícím způsobem:

   1. Zákazník odešle Provozovateli přesnou specifikaci Zboží, které má zájem koupit (Poptávka). Zákazník může Poptávku zadat pomocí konfigurátoru dostupného na Eshopu, ve kterém vyplní všechny tam požadované údaje. Vedle toto je Zákazník oprávněn odeslat Provozovateli Poptávku pomocí poptávkového formuláře uvedeného na Eshopu, nebo na e-mail objednavky@rtgmedia.cz.

   2. Poptávka musí obsahovat:

    1. kontaktní údaje Zákazníka,

    2. grafické podklady Zboží včetně barevnosti,

    3. poptávaný termín zhotovení,

    4. druh textilu, který má být potisknut nebo jinak upraven,

    5. počet a velikosti poptávaného Zboží.

Provozovatel je oprávněn vyžádat si jakékoliv další údaje ohledně Poptávky.

 1. Na základě Poptávky předloží Provozovatel Zákazníkovi cenovou nabídku, která je platná 30 dnů, pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak. V cenové nabídce Provozovatel popíše veškeré náležitosti Zboží, které bude následně vyhotoveno.

 2. Jakmile Zákazník zakliknutím závazného objednávkového tlačítka na Eshopu, e-mailem či jinak písemně potvrdí akceptaci cenové nabídky, je uzavřena Smlouva, která se řídí těmito OP.

 3. Ohledně vlastností Zboží je vždy závazná odsouhlasená cenová nabídka a Zákazník není oprávněn namítat jakékoliv vady Zboží, pokud je Zboží vyrobeno v souladu s cenovou nabídkou.

 4. Zákazník bere na vědomí, že Zboží zakoupené na základě Poptávky je vyhotovené podle požadavků Zákazníka, jde tedy o Zboží na zakázku (na míru) a Zákazník proto není oprávněn od Smlouvy odstoupit a takové Zboží vrátit ani vyměnit či vyměnit.

 5. Zákazník je povinen zajistit, že má veškerá práva k podkladům poskytnutým Provozovateli pro výrobu Zboží a jejich poskytnutím nedochází k porušení žádných práv třetích osob. V případě, že k takovému porušení dojde, odpovídá Zákazník za veškerou škodu, která tímto porušením vznikne a zavazuje se takovou škodu nahradit (odškodnit Provozovatele).

 6. Obecná pravidla ohledně uzavření Smlouvy:

  1. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, pokud jsou údaje v Objednávce neúplné, nebo je Zákazník osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Provozovateli. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku Zboží uvedeného na Eshopu.

  2. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

  3. Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Zákazník je nese ze svého.

 7. Cena Zboží, platba a dodání

  1. Za Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu uvedenou v Eshopu nebo v cenové nabídce.

  2. Ceny Zboží jsou v Eshopu uvedeny včetně DPH a veškerých zákonných poplatků. Náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu platby a dodání.

  3. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy poskytne Provozovateli vlastní materiál určený k potisku, je Provozovatel oprávněn zvýšit cenu potisku, standardně o 30 %.

  4. Způsob platby a dodání Zákazník vybere v průběhu uzavření Smlouvy je povinen nést náklady u těchto uvedené. Zboží se dodává po uzavření Smlouvy a přijetí platby.

  5. Zpracovatel informuje Zákazníka o předpokládané dodací lhůtě. Zboží, které je vystaveno na Eshopu je obvykle předáno přepravní službě následující pracovní den po objednání. Lhůta pro dodání Zboží, které je zhotoveno dle přání Zákazníka, je individuální dle rozsahu objednávky, maximálně však 30 dnů od uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu z vážných důvodů nezpůsobených Provozovatelem. O prodloužení dodací lhůty je Zákazník informován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo sdělené Provozovateli.

  6. Pokud se nepodaří Zboží Zákazníkovi (případně osobě Zákazníkem určené) doručit z důvodů na straně Zákazníka (zejména nepřevzetí Zboží ve sjednaný čas), je Zákazník povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží.

  7. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží dodaném Zákazníkovi až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny. Zákazník tak nabývá vlastnické právo ke Zboží nejdříve okamžikem zaplacení celé kupní ceny Zboží.

  8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka předáním Zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím Zboží Zákazníkem.

  9. Daňový doklad - fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. V případě převzetí Zboží osobně může být faktura dle dohody se Zákazníkem zaslána buď e-mailem, nebo předána Zákazníkovi osobně.

  10. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Provozovatel se Zákazníkem jinak.

 8. Dodatečné informace pro spotřebitele a odstoupení od Smlouvy

  1. Spotřebitelem je každý Zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem (Provozovatel je v tomto smyslu podnikatelem). Žádným ustanovením těchto OP nejsou dotčena práva spotřebitele, která mu poskytuje Občanský zákoník.

  2. Ustanovení tohoto článku 4 se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem.

  3. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží (v této lhůtě musí být odstoupení Provozovateli alespoň odesláno). Zákazník musí Zboží alespoň předat k přepravě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.  Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování nebo e-mailovou adresu. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Zákazníkovi je k dispozici vzorový text k odstoupení od Smlouvy:

„Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení ceny služby na bankovní účet číslo: ……….“
Datum, jméno a podpis.

 1. Od Smlouvy Zákazník nesmí odstoupit (mimo další důvody stanovené Občanským zákoníkem), jestliže se jedná o dodávku Zboží, které bylo upraveno podle podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám. Zákazník tedy není oprávněn odstoupit od Smlouvy na koupi Zboží, které bylo potištěno Provozovatelem dle specifického přání Zákazníka.

 2. V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 3. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

 4. Lze-li obsah Smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

 5. K ujednáním odchylujícím se v neprospěch Zákazníka - spotřebitele od ustanovení Občanského zákoníku stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu Občanský zákoník poskytuje.

 6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

  1. Práva Zákazníka z vadného plnění (Reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  2. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:

   1. má Zboží vlastnosti uvedené na E-shopu nebo v odsouhlasené cenové nabídce,

   2. je Zboží doručeno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti,

   3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Jakmile Zákazník zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu Provozovateli a Zboží Provozovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

  4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, který je spotřebitel, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Má-li Zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

  6. Představuje-li vada Zboží podstatné porušení Smlouvy, projeví-li se vada opakovaně nebo odmítne-li Provozovatel vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu, nebo odstoupení od Smlouvy.  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Zákazník obdržel.

  7. Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil, při vytknutí vady, nebo bez zbytečného odkladu po vytknutí vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady do 60 dnů od vytknutí vady či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, nebo může od Smlouvy odstoupit.

  8. Zákazník odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. 

  9. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

  10. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je Provozovatel oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Provozovatel Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

  11. Zákazník může uplatnit Reklamaci pomocí komunikačních prostředků uvedených v článku 7 těchto OP.

  12. Provozovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Zákazník požaduje.

  13. Po vyřízení Reklamace vydá Provozovatel Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

  14. V případě, kdy je Zákazník spotřebitelem, je Provozovatel povinen Reklamaci včetně odstranění vady a informování Zákazník o tom učinit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Zákazník od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  15. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že nošení a užívání Zboží časem způsobuje jeho opotřebení, což je charakteristickou vlastností Zboží, a opotřebení úměrné používání není proto považováno za vadu Zboží.

  16. Zákazník je povinen zacházet se Zbožím tak, jak je na něm uvedeno. Nesprávná péče o Zboží může způsobit jeho poškození a Prodávající za takovou vadu neodpovídá.

 7. Uživatelský účet Zákazníka

  1. Zákazníkovi je umožněno si v Eshopu vytvořit Uživatelský účet.

  2. Uživatelský účet je Zákazníkovi přístupný pomocí jeho přihlašovacího jména (obvykle e-mailová adresa) a hesla.

  3. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, tak aby vždy odpovídaly skutečnému stavu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám a pokud se tak stane, odpovídá Zákazník za toto využití Uživatelského účtu, jako by jednal sám.

  4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.

  5. Provozovatel může Zákazníkovi znemožnit využívat či zrušit jeho Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti vůči Provozovateli.

  6. Zákazník bere na vědomí, že Eshop a Uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě. Provozovatel za to nenese odpovědnost.

 8. Pravidla komunikace

  1. Kontaktní údaje Provozovatele:

   1. e-mailová adresa: info@rtgmedia.cz

   2. adresa pro doručování: Plzeňská 276/298 Praha 150 00

   3. telefon: +420 770 691 007

  2. Primárním způsobem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Zákazník nese náklady na tuto komunikaci a Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Zákazník uvede svou e-mailovou adresu.

 9. Ochrana osobních údajů

  1. Aby mohl Provozovatel poskytovat služby Zákazníkům, musí zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů dostupných zde.

 10. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto OP mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Provozovatel Zákazníka informovat, a to zejména formou e-mailu nebo přímo zveřejněním nového znění OP na Eshopu. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním OP a že s nimi souhlasí. Nové OP se vždy týkají i Uživatelského účtu vytvořeného před jejich účinností.

  2. Obsah a závaznost těchto OP nejsou dotčeny existencí případných obchodních podmínek Zákazníka, resp. jiných obchodních podmínek, na které odkazuje Zákazník.

  3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízeného Zboží, včetně cen za toto Zboží.

  4. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito OP, uzavřením Smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím Eshopu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Pro řešení jakýchkoliv sporů z OP, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi jsou výlučně příslušné obecné soudy Provozovatele.

  5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

  6. Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem, může se Zákazník – spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.

  7. Smlouva včetně OP je archivovaná Provozovatelem v elektronické podobě.

  8. Tyto OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Eshopu.

Včetně DPH plus poštovné.